آخرین خبرها

آموزش

دکتر سید محمدصادق قریشی

معاون آموزش مرکز تحقیقات

سوابق تحصیلی و دانشگاه:

سوابق اجرایی:

آموزش در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در دو حیطه آموزش‌های تخصصی پزشکی قانونی و آموزش در پژوهش ارایه می‌شود.

آموزش‌های تخصصی پزشکی قانونی شامل مباحث قانونی و حقوقی است که علاوه بر مخاطبین در داخل سازمان جهت بهره‌برداری سایر پزشکان و دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور به صورت کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی اجرا می‌گردد.

کارگاه بررسی قانون مجازات اسلامی جدید در کارشناسی‌های پزشکی قانونی

کارگاه تشخیص هویت اجساد

کارگاه نحوه صدور گواهی فوت

آموزش‌های مربوط به پژوهش، سلسله آموزش‌هایی است که جهت ارتقاء سطح علمی و عملی متخصصین درداخل مرکز ارایه می‌شود.

کارگاه روش تحقیق سطح ۱

کارگاه روش تحقیق سطح ۲

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

کارگاه مقاله نویسی علمی

بر اساس چارت سازمانی معاونت آموزشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی دارای دو مدیریت زیر می باشد:

مدیریت توسعه و هماهنگی آموزش

مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی