آخرین خبرها

آموزش

dr.ghoreishi

دكتر سيد محمدصادق قريشي

معاون آموزش مركز تحقيقات

سوابق تحصيلي و دانشگاه:

سوابق اجرايي:

آموزش در مركز تحقيقات پزشكي قانوني در دو حيطه آموزش‌هاي تخصصي پزشكي قانوني و آموزش در پژوهش ارايه مي‌شود.

آموزش‌هاي تخصصي پزشكي قانوني شامل مباحث قانوني و حقوقي است كه علاوه بر مخاطبين در داخل سازمان جهت بهره‌برداري ساير پزشكان و دست‌اندركاران بهداشت و درمان كشور به صورت كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي اجرا مي‌گردد.

كارگاه بررسي قانون مجازات اسلامي جديد در كارشناسي‌هاي پزشكي قانوني

كارگاه تشخيص هويت اجساد

كارگاه نحوه صدور گواهي فوت

آموزش‌هاي مربوط به پژوهش، سلسله آموزش‌هايي است كه جهت ارتقاء سطح علمي و عملي متخصصين درداخل مركز ارايه مي‌شود.

كارگاه روش تحقيق سطح 1

كارگاه روش تحقيق سطح 2

كارگاه جستجوي منابع الكترونيك

كارگاه مقاله نويسي علمي

بر اساس چارت سازمانی معاونت آموزشي مرکز تحقیقات پزشکی قانونی دارای دو مدیریت زیر می باشد:

مديريت توسعه و هماهنگي آموزش

مديريت برنامه‌ريزي آموزشي