۱۰ اسفند ۱۳۹۹

ارسال مقالات چاپ شده پژوهشگران

پژوهشگران محترم

به منظور ارسال اطلاعات مقالات چاپ شده در سال ۹۴ مراحل ذیل را دنبال کنید:

 

۱- بخشنامه ارسال مقالات سال ۹۴ اینجا

۲- بخشنامه مربوط به پرداخت حق التحقیق مقالات اینجا

۳- محورهای امتیاز آور اینجا

۴- ارسال اطلاعات مقالات اینجا

 

سوالات احتمالی از طریق باکس انتهای همین صفحه قابل ارسال و پیگیری می باشد

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.