آخرین خبرها

اولین کارگاه آموزش “چگونگی کارشناسی و اظهارنظر در خصوص تحمل کیفر” برگزار خواهد شد

اولین کارگاه آموزش "چگونگی کارشناسی و اظهارنظر در خصوص تحمل کیفر" با هدف ارتقا کیفی نظرات کارشناسی در بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۶ در محل سالن شماره ۱ حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی برگزار خواهد شد.

این کارگاه با توجه به موارد متعدد نیاز دستگاه قضایی جهت اظهارنظر همکاران پزشکی قانونی در خصوص تحمل کیفر و در راستای ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی نظریات با در نظر گرفتن اصول علمی برگزار خواهد شد.

اهمیت کارشناسی پزشکی قانونی در "تحمل کیفری"، نحوه نگارش نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در "تحمل کیفر"، ویژگی های بیماری های جسمانی و مصادیق آنها در اجرای حدود و تعزیرات، ویژگی های بیماری های جسمانی و مصادیق آنها در تحمل کیفر حبس و وضعیت امکانات نگهداری از زندانیان بیمار از جمله موضوعاتی است که در این کارگاه یک روزه توسط اساتید مجرب و اعضای گروه تخصصی – پژوهشی معاینات بالینی قانونی مرکز تحقیقات ارایه می گردد.