آخرین خبرها

بازدید رئیس محترم مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و هیئت همراه از واحد اداری فناوری بافت و مجموعه های مرتبط در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی کهریزک

در این بازدید ، ابتدا جناب آقای دکتر حسن زاده و هیئت همراه با حضور در واحد اداری فناوری بافت ، از نزدیک با جزئیات روند انجام کار آشنا گردیدند. سپس با حضور در مجموعه آزمایشگاهی تشخیصی کهریزک ضمن بازدید از مجموعه های مرتبط با فناوری بافت، از سالن تجهیز شده آموزشی و همچنین اتاق آموزش تخصصی که توسط مرکز تحقیقات تجهیز شده اند، بازدید نمودند. این بازدید با مشاهده دستگاه نگهداری اجساد ( ساخته شده توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ) و ارایه رهنمودهای ریاست مرکز در تکمیل پروژه و عرضه خدمات بهینه تر، خاتمه پذیرفت.