آخرین خبرها

برگزاری کارگاه سه روزه نحوه تهیه طرحهای پژوهشی

برگزاری کارگاه سه روزه "نحوه تهیه طرحهای پژوهشی" در راستای سیاست ارتقا سطح علمی و عملی پژوهشگران این مرکز در ادامه کارگاههای برگزار شده پژوهشی از روز سیزده مرداد لغایت پانزده مرداد سال جاری دومین کارگاه نحوه تهیه طرحهای پژوهشی توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در محل هتل مارلیک تهران برگزار خواهد شد. با توجه به برگزاری کارگاه مشابه در سال گذشته و استقبال پژوهشگران محترم این کارگاه با هدف آماده سازی طرحهای پژوهشی گروههای تخصصی مرکز در سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر لطیف گچکار استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدرس کارگاه های روش تحقیق خواهد بود.