آخرین خبرها

تدوین طرح‌های پژوهشی در جهت رفع مشکلات سازمان

دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در ۱۶ اسفندماه سال جاری با حضور رییس مرکز آقای دکتر خدادوست در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد. این جلسه  با حضور اعضای شورای پژوهشی شامل روسا و دبیران گروهها ی تخصصی – پژوهشی مرکز ، معاونین مرکز و مدیران آموزش و پژوهش و همچنین مدیرکل محترم بازرسی سازمان پزشکی قانونی برگزار گردید .

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: در سال آینده طرح‌های پژوهشی به گونه ای تدوین خواهد شد که به رفع مشکلات سازمان کمک و فرایند کار در پزشکی قانونی را تسریع کند.
دکتر محمود خدادوست افزود: با توجه به رفع موانع مالی و  فراهم شدن امکان عقد قرارداد پژوهشی با سازمان به نظر می رسد در سال آینده شاهد تکاپویی جدی در بدنه سازمان در حوزه تحقیق و پژوهش و افزایش ورودی مرکز تحقیقات در این بخش باشیم.
وی با تأکید بر توجه به اولویت‌های پژوهشی مشخص شده در سازمان پزشکی قانونی کشور، تصریح کرد: مرکز تحقیقات طرح‌های پژوهشی را بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سازمان پذیرش می کند ضمن آنکه در سال آینده طرح‌های به گونه ای تدوین شود که موجب رفع مشکلات و برخی موانع کاری سازمان شود.

همچنین ایشان با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات در حوزه آموزش اظهار داشت: مرکز تحقیقات در سال گذشته در حوزه آموزش نیز اقداماتی داشت که تمرکز آن بر مخاطبان درون سازمان بود اما در سال آینده و از آنجا که آموزش های درون سازمانی از وظایف ذاتی معاونت آموزش و پژوهش سازمان است، تمرکز فعالیت‌های آموزشی خود را بر مخاطب خارج سازمان قرار می دهد.
به گفته وی آموزش مخاطبان خارج سازمان مانند گروه‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی نه تنها به نظام سلامت کشور کمک می کند بلکه موجب حضور پررنگ‌تر پزشکی قانونی در مجامع علمی و شناساندن بهتر سازمان در این عرصه می شود.