آخرین خبرها

چارت سازمانی مرکز

هیئت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

  • رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و رئیس هیئت امنا

جناب آقای دکتر احمد شجاعی

  • معاون محترم آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

 

  • معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

  • معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

  • رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور

 

  • رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  • معاون محترم پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی

 

  • معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی

 

  • معاون محترم اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی

 

  • رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور

 

 

 

دکتر محمود خدادوست

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاون طب سنتی وزیر بهداشت

 
دکتر محمد صادق قریشی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

دکتر سید داوود میرترابی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی