۱۱ خرداد ۱۳۹۹

اساسنامه مركز

اساسنامه مرکز تحقيقات پزشکي قانوني

 

مقدمه:

مرکز تحقيقات پزشکي قانوني كه در اين اساسنامه اختصارا «مرکز» ناميده مي‌شود، تشكيلاتي است پژوهشي و آموزشي مستقل که زير نظر سازمان پزشکي فانوني کشور به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده يك تأسيس مي گردد.

 

ماده1- اهداف:

1/1: توسعه و بکارگيري دانش بشري در زمينه علوم پزشکي قانوني

2/1: انجام پژوهش هاي پايه و كاربردي در زمينه علوم پزشكي قانوني در جهت اصلاح نظام خدمات رساني پزشکي قانوني و خدمات قضائي

3/1: جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار نشريات علمي، اطلاعاتي و آماري در زمينه علوم پزشکي قانوني

4/1: تربيت نيروي انساني محقق و ارائه آموزش در سطوح مختلف علمي در زمينه پزشکي قانوني

5/1: ترغيب، تشويق و بکارگيري محققين

6/1: همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي و علمي آموزشي و اجرائي کشور

7/1: همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي و آموزشي ساير کشورها و سازمانهاي بين المللي

8/1: حضور، شرکت و عضويت در سازمانها و مجامع علمي، آموزشي و تحقيقاتي خارجي و بين المللي.

ماده 2- جايگاه حقوقي:

مرکز داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و از نظر اداري و مالي تابع مقرراتی است كه به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد.

ماده 3- منابع مالي:

1/3:  اعتبارات و كمكهاي دولتي.

2/3:  اعتبارات و كمكهاي سازمان پزشکي قانوني کشور.

3/3: درآمدهاي اختصاصي مرکز (فروش طرحها، توليدات، خدمات، نشريات، شهريه و غيره).

4/3: كمكها و هداياي سازمانها و نهاد هاي دولتي، عمومي غير دولتي، خصوصي و مردمي

5/: كمكهاي سازمانها و مجامع بين المللي و کشور هاي ديگر با تأئيد هيأت امناء

ماده4- اركان

1/4: هيأت امناء

2/4: رئيس مرکز

3/4: شوراي علمی

ماده5- هيأت امنا:

هيأت امنا متشكل از 15 نفر به ترتيب زير مي باشد:

1/5: رييس سازمان پزشکي قانوني کشور بعنوان رييس هيأت امناء

2/5: معاون آموزشی قوه قضائيه

3/5 : رييس کمسيون بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجلس

4/5: معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

5/5: رييس کل سازمان نظام پزشکی کشور

6/5: رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران

7/5: معاون پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني

8/5: معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشکي قانوني

9/5: معاون اداري مالي سازمان پزشکی فانونی

10/5: رئيس مرکز

11/5: پنج نفر از شخصيتهاي علمي صاحب نظر در رشته هاي مرتبط با اهداف مرکز، به پيشنهاد و بتصويب اعضاي ثابت هيأت امناء که حداقل دو نفر از آنها از متخصصين شاغل در سازمان پزشکي قانوني کشور باشند، بمدت سه سال انتخاب و با حکم رييس هيأت امناء منصوب مي شوند و تجديد انتخاب آنها بلا مانع است.

تبصره 1: رييس مرکز سمت دبير هيات امناء را خواهد داشت.

تبصره2: هيات امناء هر سال حد اقل دو جلسه خواهد داشت و با حضور حداقل 9 نفر از اعضاء رسميت دارد و اتخاذ تصيم در جلسات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.

تبصره 3: جلسات فوق العاده با درخواست رييس مرکز و تائيد رييس هيات امناء تشكيل مي گردد.

ماده 6-  وظايف و اختيارات هيات امناء:

1/6:  تعيين خط مشي كلي مرکز با در نظر گرفتن سياستهاي سازمان پزشکي قانوني کشور و اولويتهاي پژوهشي و آموزشي كشور.

2/6: تصويب آئين نامه هاي اداري، مالي، معاملاتي و درآمدهاي اختصاصي مرکز.

3/6: تصويب نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي مرکز و هرگونه تغييرات در آن.

4/6: بررسي و تصويب بودجه كلي و تفصيلي مرکز.

5/6: تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مرکز.

6/6: موافقت با ايجاد واحدهاي علمي، آموزشي تحقيقاتي، خدماتي، و تعيين نحوه اداره آنها.

7/6: جلب كمكها و هدايا از اشخاص حقيقي و حقوقي

8/6: تصويب آئين نامه داخلي هيأت امنا.

9/6: نظارت و ارزيابي بر فعاليتهاي مرکز و شوراي علمي و واحدهاي مربوطه.

10/6: اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات اعضاء هيأت امنا.

11/6:  تصويب برنامه اجرايي سه ساله پيشنهادي رئيس مرکز

12/6: پيشنهاد و ارائه هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه جهت تصويب مراجع قانوني ذيربط.

13/6: تائيد اعضاء شوراي علمي پيشنهاد شده از طرف رئيس مرکز.

ماده 7: رييس مرکز:

 رييس مرکز به پيشنهاد اعضاء ثابت هيأت امناء انتخاب و با حکم رئيس هيأت امناء از ميان اعضای هيأت علمی سازمان پزشكي قانوني و يا مرکز به مدت سه سال منصوب ميگردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است و تا زماني که فرد جديدي به جاي وي منصوب نشده انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده8- وظايف و اختيارات رئيس مرکز:

1/8: اجراء مصوبات هيأت امناء و شوراي علمي مرکز.

2/8: تهيه آئين نامه هاي اداري، مالي، آموزشي  پژوهشي و آئين نامه هاي داخلي و ارائه آنها به هيأت امناء.

3/8: تهيه و تدوين برنامه اجرائی سه ساله جهت ارائه به هيأت امنا

4/8:  پيشنهاد ايجاد واحد ها و اجرای فعاليت های خارج از برنامه سه ساله به هيأت امناء.

5/8: تهيه و پيشنهاد نمودار و طرح تشكيلاتي مرکز و ارائه آن به هيأت امناء.

6/8: انتصاب معاونين، مديران و سرپرستان گروههاي پژوهشي مرکز.

7/8: اداره كليه امور مالي و اجرائي مركز.

8/8:  تهيه و تنظيم برنامه و بودجه تفصيلي سالانه مرکز و ارائه آن به هيأت امناء.

9/8: تنظيم و  ارائه حسابها و ترازنامه سالانه مرکز به هيأت امناء.

10/8: تنظيم و ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز به هيأت امناء.

ماده 9- شوراي علمي :

شوراي علمي مرکز متشكل از افراد زير است:

1/9: رئيس مرکز بعنوان رييس شورا.

2/9: معاونين پژوهشی و آموزشی مرکز

3/9: سرپرستان گروههاي پژوهشي و آموزشی مرکز.

4/9: پنج  نفر از شخصيتهاي علمي به پيشنهاد رئيس مرکز که حداقل سه نفر از آنها بايد از شخصيتهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور باشد با تائيد هيأت امناء براي مدت 3 سال برابر با آيين نامه داخلی که به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

5/9: مديران کل آموزشی و پژوهشی سازمان

تبصره 1: معاون پژوهشی مرکز دبير شورای علمی خواهد بود.

تبصره2: جلسات شوراي علمي با حضور اكثريت اعضاء  رسميت مي يابد.

تبصره 3: مصوبات شورای علمی با رای اکثريت حاضرين به تصويب خواهد رسيد.

ماده 10-وظايف شوراي علمي مرکز:

1/10: تعيين اولويت های پژوهشی و آموزشی مرکز.

2/10: بررسی، تصويب و نظارت طرح های پژوهشی

3/10: بررسی و تعيين سياست ها، خط مشی ها، تدوين آيين نامه ها و شيوه نامه های علمی و پژوهشی مرکز

4/10: ارزيابی و ارزشيابی فعاليت های علمی و پژوهشی مرکز

5/10: اظهار نظر در موارديکه از طرف رييس مرکزارجاع می شود.

 

ماده11:

اين اساسنامه مشتمل بر11 ماده و 6 تبصره با توجه به اصلاحات انجام شده در جلسه مورخ 1390/09/28 شوراي گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصويب رسيد و هرگونه تغيير در موارد اساسنامه موكول به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب شوراي گسترش خواهد بود.

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.