آخرین خبرها

كنگره ساليانه اخلاق پزشكي كشور برگزار مي شود

دومين كنگره ساليانه اخلاق پزشكي كشور با موضوع « اخلاق پزشكي در نظام سلامت » در روزه هاي 5-3 اسفند ماه 1390 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي گردد كسب اطلاعات بيشتر از طريق آدرس اينترنتي همايش ميسر مي باشد.