۰۸ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی آموزشی

———————————————–

۱-    تهیه آیین نامه ها مربوط به فعالیتهای آموزشی مرکز

۲-    تهیه و تدوین طرح درس و طرح دوره جهت انجام برنامه های آموزشی تخصصی در زمینه پزشکی قانونی

۳-    تهیه و تدوین طرح درس و طرح دوره جهت انجام برنامه های آموزشی فعالیتهای پژوهشی مرکز

۴-    جستجو و تهیه منابع آموزشی دوره های آموزشی تخصصی و یا پژوهشی

۵-    هماهنگی جهت توسعه همکاریهای آموزشی با سایر نهادهای علمی، آموزشی و دانشگاهی

۶-     برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مربوط به تحصیلات تکمیلی

۷-    بررسی نیازهای مربوط به برنامه های آموزشی و تلاش در جهت رفع آنها با هماهنگی معاونت مالی و اداری مرکز شامل اعتبارات مالی و نیروی انسانی

۸-    ارزیابی عملکرد و تلاش جهت ارتقای فعالیتهای آموزشی مرکز

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.