آخرین خبرها

راهنماي پژوهشگران

پژوهشگران محترم براي ارسال پروپوزال‌هاي خود از فرم‌هاي تهيه شده توسط مركز تحقيقات كه در همين صفحه جهت دانلود قرارداده شده است استفاده نمايند و پس تكميل به همراه مستندات مورد نياز از طريق فرم الكترونيكي ارسال پروپوزال كه در تمامي صفحات سايت قابل دسترسي مي‌باشد صرفا استفاده نمايند.

pdficon1

 

 

اولويت‌هاي پژوهشي

Microsoft_Word

 

 

فرم پروپوزال كيفي

فرم پروپوزال كمي

پژوهشگران محترم :

مركز تحقيقات پزشكي قانوني براساس نيازهاي علمي – پژوهشي حال حاضر در سطح كشور و با توجه به وظايف محوله به مركز موضوعاتي را جهت استفاده پژوهشگران با عنوان اولويت‌هاي پژوهشي تدوين نموده كه فايل آن در بالا جهت بهره برداري قرار داده شده است. اين مركز علاقمند است پيشنهادات شما بزرگواران كه در اين مجموعه آورده نشده و نياز به آن احساس مي‌شود را نيز پس بررسي در اين مجموعه قرار دهد، لذا جهت ارسال از فرم الكترونيكي “پيشنهاد ايده‌هاي پژوهشي”كه در تمام صفحات سايت قابل مشاهده مي‌باشد استفاده نماييد.

مراحل نظارت و بررسي طرح‌ها

pdficon1

فلوچارت نظارت طرح‌ها

فلوچارت كارشناسي طرح‌ها

محورهاي امتياز آور

شناسنامه مركز تحقيقات

فرمت صحيح affiliation مركز تحقيقات جهت درج در مقالات خارجي و داخلي براي اين مركز بصورت زير است:

• Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran

• مركز تحقيقات پزشكي قانوني , سازمان پزشكي قانوني كشور