آخرین خبرها

طرح ها و پایان نامه‌ها

نام گروه ردیف طرح های پژوهشی انجام شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی  در طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۴

سال ۹۵

مطالعات آسیب های اجتماعی ۱ تاثیر آموزش غیر رسمی بر ارتقاء سطح سلامت  زندگی کودکان کار مرکز شوش تهران.
۲ بررسی تاثیر  خشونت خانگی در کودکی و نوجوانی و رفتارهای خشونت آمیز بزرگسالی در مردان بدلیل در گیری فیزیکی مراجعه کننده به پزشکی قانونی تهران.
۳ بررسی فراوانی علل طلاق از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی استان هرمزگان از فروردین ماه ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
مطالعات اعتیاد وسوء مصرف مواد ۱ ترجمه  و بومی سازی پرسشنامه تشخیص اختلالات مصرف الکل.
۲ بررسی ترکیببات دارویی، مواد مورد سوءمصرف و انواع الکلهای موجود در مشروبات الکلی ارجاعی به واحد مرکزی پزشکی قانونی تهران در یک دوره سه ماهه در سال۹۴
آزمایشگاه قانونى ۱ بررسی آلودگی مواد مورد سوء مصرف به فلز سرب به روش طیف سنجی جذب اتمی.
۲ بررسی توصیفی یافته‌های سم‌شناسی پس از مرگ در موارد خودکشی موفق ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴٫
معاینات بالینی قانونی ۱ مطالعه مرفومتری تخمدان نرمال در گروههای سنی مختلف در کاداورهای ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی مشهد.
۲ مطالعه ویژگی های آناتومیک کبد نرمال در کاداورهای ارجاعی  به مرکز پزشکی قانونی مشهد.
سم شناسی قانونى ۱ استفاده از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی(DLLME) جهت استخراج آلکالوییدهای تریاک از نمونه های ادرار پس از مرگ.
بررسی صحنه جرم ۱ بررسی روشهای نوین بررسی صحنه جرم.
قصور و خطاهاى پزشکى ۱ بررسی شیوع قصور پزشکی موثر در فوت در شکایات ارجاع شده به اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران از بهمن ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۳۹۵٫
روانپزشکی قانونی ۱ بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی با تعارضات زناشویی  در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی استان مازندران شهرستان ساری به علت خشونت خانگی.
۲ بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی زوجین با بروز خشونت خانگی و تعارضات زناشویی در مراجعه کنندگان به سازمان پزشکی قانونی استان لرستان به علت همسر آزاری.
  ۱ بررسی نقش اجرای بودجه ریزی برمبنای عملکرد (موضوع ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) در کاهش تخلفات مالی و محاسباتی در سازمان پزشکی قانونی کشور.
۲ بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان پزشکی قانونی استان سمنان.
۳ سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع  عملکرد پزشکان۱۰مرکز استان برتر سازمان پزشکی قانونی کشوردر سال ۹۳-۹۴

سال ۹۴ و پیش از آن

روانپزشکی قانونى ۱ بررسی روند ارزیابی، مراقبت و درمان بیماران روانپزشکی کیفری در ایران
۲ نقش ارزیابی شناختی، دلسوزی به خود و خود افشایی هیجانی در پیش بینی کیفیت زندگی افراد دارای نشانه های اختلال استرس پس از سانحه
۳ بررسی ارتباط مصرف داروهای قانونی و غیرقانونی با خودکشی به روش دارآویختگی در مرکز پزشکی قانونی استان تهران از سال ۱۳۹۰لغایت ۱۳۹۴
آزمایشگاه قانونى ۱ بررسی آلودگی میکروبی مواد مورد سوء مصرف با باسیلوسها
۲ شناسایی متامفتامین در نمونه مو توسط مشتق ساز به روش گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرم(GC-MS)
۳ مقایسه اندازه گیری سطح متادون به روش ایمونواسی آنزیمی با گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی
۴ شناسایی داروهای بنزودیازپینی در نمونه مایع زجاجیه به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  (HPLC)
۵ بررسی ارتباط مصرف بررسی ارتباط مصرف داروهای قانونی و غیرقانونی با خودکشی به روش دارآویختگی در مرکز پزشکی قانونی استان تهران سال۹۴
۶ شناسایی اتیل گلوکورونید به عنوان مارکر اختصاصی جهت افتراق الکل اگزوژن از اندوژن
۷ بررسی ترکیببات مشروبات الکلی ارجاعی به واحد مرکزی پزشکی قانونی تهران در پاییز ۱۳۹۴
۸ گزارش عملکرد یک ساله فعالیتهای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی۱۳۹۳-۱۳۹۴
علوم تشریح ۱ بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت قلب در مرگهای مرتبط با سو مصرف ترکیبات آمفتامینی
۲ بررسی فراوانی مکانیسم و عوامل موثر بر مرگ ناشی از مصدومیت و سازماندهی سیستم ثبت آن در متوفیان ایرانی سال ۱۳۹۴- ۹۵
۳ پایش مرگ های قابل پیشگیری ناشی از تروما در کشور
اپیدمیولوژى قانونى ۱ بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ارجاع یافته به سازمان پزشکی قانونی در اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن طی سال ۱۳۹۲در کل کشور
قصور و خطاهاى پزشکى ۱ بررسی علل منجر به شکایت در بیماران پیوند کلیه از سال ۱۳۸۹تا پایان سال ۱۳۹۳در پرونده های ارجاعی به اداره کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران و نتایج رای کمیسیون ها
۲ قصور پزشکی در پیوند کلیه – بررسی شکایتهای بیماران پیوند کلیه و نتایج رای کمیسیون
۳ بررسی علل منجر به شکایت در بیماران پیوند کلیه از سال ۱۳۸۹تا پایان سال ۱۳۹۳در پرونده های ارجاعی به اداره کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران و نتایج رای کمیسیون ها
ژنتیک قانونى ۱ تکنولوژی تکثیر و ارزیابی یک مارکر جدید STR انسانی
۲ روش تعیین غلظت DNA انسانی به کمک دستگاه real-time PCR
۳ بررسی ضرورت و ملزومات تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک
مطالعات آسیب هاىاجتماعى ۱ اثر بخشی آموزش مهارت مقابله با استرس روان در زنان مورد همسر آزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی رشت
۲ بررسی علل طلاق و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی استان هرمزگان جهت طی مراحل طلاق از مهر۹۳ تا مهر ۹۴
۳ خشونت خانگی در کودکی و نوجوانی و رفتارهای خشونت آمیز بزرگسالی در مردان بدلیل درگیری فیزیکی مراجعه کننده به پزشکی قانونی تهران
۴ (گزارش عملکرد یک ساله فعالیتهای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی (۱۳۹۳-۱۳۹۴
سم شناسی قانونى ۱ شناسایی مواد دارویی موجود در کپسول های لاغری با منشا گیاهی
۲ بهره گیری از متابولیستهای فعال در شناسایی داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (TCA )و بنزودیازپین ها در نمونه های زیستی
۳ بررسی ناخالصیهای موجود در نمونه های شیشه خیابانی به روش کروماتوگرافی گازی_ طیف سنجی جرمی
۴ راه اندازی روشهای غربالی(رنگ سنجی) جهت شناسایی داروها و سموم در باقیماندههای مواد غذایی ، آشامیدنی و سایر نمونه های غیر زیستی.
مطالعات اعتیاد وسوء مصرف مواد ۱ بررسی متوفیان ناشی از عوارض مواد مخدر و روانگردان در سال ۱۳۹۲
۲ آنالیز داروهای مورد استفاده در درمان اعتیاد موجود در عطاری های شهر تهران
۳ بررسی متوفیان ناشی از عوارض مصرف مواد مخدر و روانگردان ارجاعی به پزشکی