۲۸ شهریور ۱۴۰۰

طرح ها و پایان نامه‌ها

نام گروه ردیف

طرح های پژوهشی انجام شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی  در طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۴

سال ۹۵

مطالعات آسیب های اجتماعی

۱

تاثیر آموزش غیر رسمی بر ارتقاء سطح سلامت  زندگی کودکان کار مرکز شوش تهران.

۲

بررسی تاثیر  خشونت خانگی در کودکی و نوجوانی و رفتارهای خشونت آمیز بزرگسالی در مردان بدلیل در گیری فیزیکی مراجعه کننده به پزشکی قانونی تهران.

۳

بررسی فراوانی علل طلاق از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی استان هرمزگان از فروردین ماه ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

مطالعات اعتیاد وسوء مصرف مواد

۱

ترجمه و بومی سازی پرسشنامه تشخیص اختلالات مصرف الکل.

۲

بررسی ترکیببات دارویی، مواد مورد سوءمصرف و انواع الکلهای موجود در مشروبات الکلی ارجاعی به واحد مرکزی پزشکی قانونی تهران در یک دوره سه ماهه در سال۹۴

آزمایشگاه قانونى

۱

بررسی آلودگی مواد مورد سوء مصرف به فلز سرب به روش طیف سنجی جذب اتمی.

۲

بررسی توصیفی یافته‌های سم‌شناسی پس از مرگ در موارد خودکشی موفق ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴٫

معاینات بالینی قانونی

۱

مطالعه مرفومتری تخمدان نرمال در گروههای سنی مختلف در کاداورهای ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی مشهد.

۲

مطالعه ویژگی های آناتومیک کبد نرمال در کاداورهای ارجاعی  به مرکز پزشکی قانونی مشهد.

سم شناسی قانونى

۱

استفاده از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی(DLLME) جهت استخراج آلکالوییدهای تریاک از نمونه های ادرار پس از مرگ.

بررسی صحنه جرم

۱

بررسی روشهای نوین بررسی صحنه جرم.

قصور و خطاهاى پزشکى

۱

بررسی شیوع قصور پزشکی موثر در فوت در شکایات ارجاع شده به اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران از بهمن ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۳۹۵٫

روانپزشکی قانونی

۱

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی با تعارضات زناشویی  در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی استان مازندران شهرستان ساری به علت خشونت خانگی.

۲

بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی زوجین با بروز خشونت خانگی و تعارضات زناشویی در مراجعه کنندگان به سازمان پزشکی قانونی استان لرستان به علت همسر آزاری.
 

۱

بررسی نقش اجرای بودجه ریزی برمبنای عملکرد (موضوع ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) در کاهش تخلفات مالی و محاسباتی در سازمان پزشکی قانونی کشور.

۲

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان پزشکی قانونی استان سمنان.

۳

سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع  عملکرد پزشکان۱۰مرکز استان برتر سازمان پزشکی قانونی کشوردر سال ۹۳-۹۴

سال ۹۴ و پیش از آن

روانپزشکی قانونى

۱

بررسی روند ارزیابی، مراقبت و درمان بیماران روانپزشکی کیفری در ایران

۲

نقش ارزیابی شناختی، دلسوزی به خود و خود افشایی هیجانی در پیش بینی کیفیت زندگی افراد دارای نشانه های اختلال استرس پس از سانحه

۳

بررسی ارتباط مصرف داروهای قانونی و غیرقانونی با خودکشی به روش دارآویختگی در مرکز پزشکی قانونی استان تهران از سال ۱۳۹۰لغایت ۱۳۹۴

آزمایشگاه قانونى

۱

بررسی آلودگی میکروبی مواد مورد سوء مصرف با باسیلوسها

۲

شناسایی متامفتامین در نمونه مو توسط مشتق ساز به روش گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرم(GC-MS)

۳

مقایسه اندازه گیری سطح متادون به روش ایمونواسی آنزیمی با گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی

۴

شناسایی داروهای بنزودیازپینی در نمونه مایع زجاجیه به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  (HPLC)

۵

بررسی ارتباط مصرف بررسی ارتباط مصرف داروهای قانونی و غیرقانونی با خودکشی به روش دارآویختگی در مرکز پزشکی قانونی استان تهران سال۹۴

۶

شناسایی اتیل گلوکورونید به عنوان مارکر اختصاصی جهت افتراق الکل اگزوژن از اندوژن
۷ بررسی ترکیبات مشروبات الکلی ارجاعی به واحد مرکزی پزشکی قانونی تهران در پاییز ۱۳۹۴
۸ گزارش عملکرد یک ساله فعالیتهای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی۱۳۹۳-۱۳۹۴
۹ بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت قلب در مرگهای مرتبط با سو مصرف ترکیبات آمفتامینی
۱۰ شناسایی مواد دارویی موجود در کپسول های لاغری با منشا گیاهی
۱۱ بهره گیری از متابولیستهای فعال در شناسایی داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (TCA )و بنزودیازپین ها در نمونه های زیستی
۱۲ بررسی ناخالصیهای موجود در نمونه های شیشه خیابانی به روش کروماتوگرافی گازی_ طیف سنجی جرمی
۱۳ راه اندازی روشهای غربالی(رنگ سنجی) جهت شناسایی داروها و سموم در باقیمانده های مواد غذایی ، آشامیدنی و سایر نمونه های غیر زیستی.

۱۴

آنالیز داروهای مورد استفاده در درمان اعتیاد موجود در عطاری های شهر تهران

علوم تشریح

۱ بررسی فراوانی مکانیسم و عوامل موثر بر مرگ ناشی از مصدومیت و سازماندهی سیستم ثبت آن در متوفیان ایرانی سال ۱۳۹۴-۹۵
۲ پایش مرگ های قابل پیشگیری ناشی از تروما در کشور

اپیدمیولوژى قانونى

۱ بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ارجاع یافته به سازمان پزشکی قانونی در اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن طی سال ۱۳۹۲در کل کشور

قصور و خطاهاى پزشکى

۱ بررسی علل منجر به شکایت در بیماران پیوند کلیه از سال ۱۳۸۹تا پایان سال ۱۳۹۳در پرونده های ارجاعی به اداره کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران و نتایج رای کمیسیون ها
۲ قصور پزشکی در پیوند کلیه – بررسی شکایتهای بیماران پیوند کلیه و نتایج رای کمیسیون
۳ بررسی علل منجر به شکایت در بیماران پیوند کلیه از سال ۱۳۸۹تا پایان سال ۱۳۹۳در پرونده های ارجاعی به اداره کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران و نتایج رای کمیسیون ها

ژنتیک قانونى

۱ تکنولوژی تکثیر و ارزیابی یک مارکر جدید STR انسانی
۲ روش تعیین غلظت DNA انسانی به کمک دستگاه real-time PCR
۳ بررسی ضرورت و ملزومات تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک

مطالعات آسیب هاى اجتماعى

۱ اثر بخشی آموزش مهارت مقابله با استرس روان در زنان مورد همسر آزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی رشت
۲ بررسی علل طلاق و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی استان هرمزگان جهت طی مراحل طلاق از مهر۹۳ تا مهر ۹۴
۳ خشونت خانگی در کودکی و نوجوانی و رفتارهای خشونت آمیز بزرگسالی در مردان بدلیل درگیری فیزیکی مراجعه کننده به پزشکی قانونی تهران
۴ (گزارش عملکرد یک ساله فعالیتهای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی (۱۳۹۳-۱۳۹۴

مطالعات اعتیاد وسوء مصرف مواد

۱ بررسی متوفیان ناشی از عوارض مواد مخدر و روانگردان در سال ۱۳۹۲
۲ بررسی متوفیان ناشی از عوارض مصرف مواد مخدر و روانگردان ارجاعی به پزشکی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.