۰۷ اسفند ۱۳۹۹

مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور – اردیبهشت ۱۳۹۷- هتل بزرگ فردوسی تهران

مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور - اردیبهشت ۱۳۹۷- هتل بزرگ فردوسی تهران

مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور – اردیبهشت ۱۳۹۷- هتل بزرگ فردوسی تهران

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.