۰۸ اسفند ۱۳۹۹

گروه اخلاق پزشکی

 

·         دکتر مهرزاد کیانی

·         رئیس گروه اخلاق پزشکی

·         متخصص طب قانونی و فلوشیپ اخلاق پزشکی

·         ایمیل: mehrkia55@gmail.com

 
·         دکتر محمد کاظمیان

·         دبیرگروه اخلاق پزشکی

·         متخصص طب قانونی

·         ایمیل: Mk35172@gmail.com

 
·         دکتر لیلا افشار

·         عضو گروه اخلاق پزشکی

·         دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

·         ایمیل: lafshar@gmail.com

 
·         دکتر سید عباس سادات حسینی

·         عضو گروه اخلاق پزشکی

·         متخصص طب قانونی و فلوشیپ اخلاق پزشکی، کارشناس ارشد حقوق

·         ایمیل: a.sadathosseini@ssu.ac.ir

 
·         دکتر شبنم بزمی

·         عضو گروه اخلاق پزشکی

·         متخصص طب قانونی و فلوشیپ اخلاق پزشکی

·         ایمیل: sh_bazmi2003@yahoo.com

 
·         دکتر سیمین فرهودی

·         عضو گروه اخلاق پزشکی

·         متخصص طب قانونی و فلوشیپ اخلاق پزشکی

·         ایمیل: siminfarhoodi@yahoo.com

 
·         دکتر آزیتا خاتمی

·         عضو گروه اخلاق پزشکی

·         متخصص طب قانونی و فلوشیپ اخلاق پزشکی

·         ایمیل: dr_azita_khatami@yahoo.com

 
·         دکتر سعید نظری توکلی

·         عضو گروه اخلاق پزشکی

·         دکترای فقه و فلسفه و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

·         ایمیل: sntavakkoli@ut.ac.ir

 
·         دکتر سید علی انجو

·         عضو گروه اخلاق پزشکی

·         دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

·         ایمیل: seyed.ali.enjoo@gmail.com

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.