۰۹ اسفند ۱۳۹۹

گروه بیمه و خدمات کارشناسی

·         دکتر مهرداد علی بخشی

·         رئیس گروه بیمه و خدمات کارشناسی

·         دکترای حرفه ای پزشکی

·         ایمیل:  Malibakhshi46@gmail.com

 
·         دکتر عباس مینوی

·         عضو گروه بیمه و خدمات کارشناسی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Minavi_abbas@yahoo.com

 
·         دکتر حسین محقق

·         عضو  گروه بیمه و خدمات کارشناسی

·         دکترای حرفه ای پزشکی

·         ایمیل:

 
·         رویا اکبرزاده

·         عضو  گروه بیمه و خدمات کارشناسی

·         کارشناس ارشد مدارک پزشکی

·         ایمیل:  akbarzadeh52@gmail.com

 
·         اعظم منظوری

·         عضو  گروه بیمه و خدمات کارشناسی

·         کارشناس مدارک پزشکی

·         ایمیل:  Nil_ruby2011@yahoo.com

 
·         حسین شهنواز

·         عضو  گروه بیمه و خدمات کارشناسی

·         کارشناسی ارشد مدیریت سلامت

·         ایمیل:  Shahnavazi1977@yahoo.com

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.