۰۸ اسفند ۱۳۹۹

گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         دکتر عبدالرزاق برزگر

·         رئیس گروه  تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  A_Barzegar8@yahoo.com

 
·         دکتر مهدی فروزش

·         دبیرگروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:   Foruozesh@gmail.com

 
·         دکتر  پریچهر خزعلی

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: P.khazali@yahoo.com

 
·         دکتر  نیلوفر نیلچی

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Dr_nili55@yahoo.com

 
·         دکتر محمدجواد هدایت شده

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: Javad.hedayat@yahoo.com

 
·         دکتر عباس ساداتی

·         عضو گروه  تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  koroshkhazar@yahoo.Com

 
·         دکتر  علی محمد علی محمدی

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  aalimohammadidr@yahoo.com

 
·         دکتر سمیرا آرام

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: Araam.samira@gmail.com

 
·         دکتر محبوبه عسگری

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: Mdr_asgary@yahoo.com

 
·         دکتر فرزین فلاح

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: Fardin.fallah@gmail.com

 
·         دکتر حامد صالح برمی

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         پزشک عمومی

·         ایمیل: salehbarmi@gmail.com

 
·         دکتر مسعود قادی پاشا

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  m.ghadipasha@yahoo.com

 
·         دکتر سعید غلامزاده

·         عضو گروه تحقیقات جنایی و بررسی صحنه جرم

·         پزشک عمومی

·         ایمیل:  Saeedghmail@yahoo.com

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.