۰۸ اسفند ۱۳۹۹

گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         دکتر حمیدرضا دانش پرور

·         رئیس گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی و کارشناس حقوق

·         ایمیل:   hardanesh@yahoo.com

 
·         دکتر مهدی فروزش

·         عضو گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  forouzesh@gmail.com

 
·         دکتر حاج منوچهری

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص اعصاب داخلی

·         ایمیل:  h.manouchehri@yahoo.com

 
·         دکتر کامران سلطانی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Soltani_kamran@yahoo.com

 
·         دکتر جعفر رشادتی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

·         ایمیل:  Jreshadati@yahoo.com

 
·         ذبیح الله واحدی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری

·         ایمیل:  vahedidr@yahoo.com

 
·         دکتر علی اصغر قربانی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         پزشک عمومی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

·         ایمیل:  dr.aaghorbani@gmail.com

 
·         دکتر علیرضا کاهانی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Alirezakahani@yahoo.com

 
·         دکتر مریم کندی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

·         ایمیل:  Maryam.kandi@gmail.com

 
·         دکتر شبنم بزمی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         فلوشیپ اخلاق پزشکی

·         ایمیل:  Sh_bazmi2003@yahoo.com

 
·         دکتر رزیتا مزینانی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  rozitamazinani@hotmail.com

 
·         دکتر سید عباس سادات حسینی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

·         ایمیل:  a.sadathosseini@ssu.ac.ir

 
·         دکتر مهشید بحرینی

·         عضو  گروه حقوق و مسئولیت پزشکی

·         متخصص زنان و زایمان

·         ایمیل:  shayestehfarid@yahoo.com

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.