۲۱ فروردین ۱۳۹۹

گروه روانپزشکی قانونی

  ·         دکتر سید مهدی صابری

·         رئیس گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص اعصاب و روان

·         ایمیل: saberi_md@yahoo.com

  ·         دکتر جعفر عطاری مقدم

·         دبیر گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص اعصاب و روان

·         ایمیل: attari.j@gmail.com

  ·         دکتر رضا باریکانی                                                       

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         دکترای تخصصی روانپزشکی

·         ایمیل: rezabarikani@yahoo.com

  ·         دکتر عبدالرئوف ادیب زاده

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص مغز و اعصاب

·         ایمیل: adib_irrch@yahoo.com

  ·         دکتر افشین اعتضادی

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص اعصاب و روان

·         ایمیل: afshin_etezadi@yahoo.com

  ·         دکتر غلامرضا ترابی پاریزی                                             

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص اعصاب و روان

·         ایمیل: torabi.md@gmail.com

  ·         دکتر ارسیا تقوی

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص اعصاب و روان

·         ایمیل: ataghva@yahoo.com

  ·         دکتر الهام برجی

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص اعصاب و روان

·         ایمیل: eborji@yahoo.com

  ·         دکتر سید مهدی مرعشی

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: drmr44@yahoo.com

·         دکتر حجت الله جغتایی

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: hojjat.joghataei@yahoo.com

  ·         دکتر احسان موذن زاده                                                 

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         ایمیل: moazenzadeh.ehsan@gmail.com

  ·         آرمیندخت احمدی

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         روانشناس بالینی

·         ایمیل: armindokhta@yahoo.com

  ·         منصوره خلیلی

·         عضو گروه روانپزشکی قانونی

·         روانشناس بالینی

·         ایمیل:  khalili.mansooreh@yahoo.com

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.