۰۹ خرداد ۱۳۹۹

گروه سم شناسی قانونی

حیطه فعالیت گروه پژوهشی سم شناسی قانونی، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی و ارائه آموزش های تخصصی در قالب همایش ها، نشست ها، هم اندیشی ها، دوره ها و انتشارات مقالات و کتب و جزوات آموزشی در کلیه موضوعات سم شناسی قانونی شامل: سم شناسی قانونی کلاسیک، جنبه های قانونی سوء مصرف مواد، بیوتروریسم و تروریسم شیمیایی، حوادث شیمیایی، مسمومیت های جنایی، Work Place Toxicology، اپیدمیولوژی مسمومیت ها می باشد.

  ·         دکتر کامبیز سلطانی نژاد

·         رئیس گروه سم شناسی قانونی

·        دکترای تخصصی سم شناسی و عضو هیئت علمی سازمان

·         ایمیل: kamsoltaninejad@gmail.com

  ·         دکتر فرزانه جوکار

·         عضو گروه سم شناسی قانونی

·        دکترای تخصصی سم شناسی

·         ایمیل: jokarfarzaneh@yahoo.com

  ·         دکتر مریم اخگری

·         عضو گروه سم شناسی قانونی

·        دکترای تخصصی سم شناسی

·         ایمیل: Akhgari1349@yahoo.com

  ·         دکتر محمد مشیری

·         عضو گروه سم شناسی قانونی

·        دکترای تخصصی سم شناسی

·        ایمیل: moshirimo@gmail.com

  ·         دکتر وحید شریفی

·         عضو گروه سم شناسی قانونی

·        دکترای تخصصی شیمی تجزیه

·         ایمیل: vsharifi@umz.ac.ir

  ·         دکتر شاهین شادنیا

·         عضو گروه سم شناسی قانونی

·        فلوشیپ سم شناسی بالینی

·         ایمیل: Shahin1380@yahoo.com

  ·         دکتر رضا سلگی

·         عضو گروه سم شناسی قانونی

·        دکترای تخصصی سم شناسی

·         ایمیل: rezasolgui@yahoo.com

  ·         دکتر الهام بزمی

·         عضو گروه سم شناسی قانونی

·        دکترای عمومی داروسازی

·         ایمیل: dr_elbazmi@yahoo.com

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.