۲۲ فروردین ۱۳۹۹

گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         دکتر  محمدرضا قدیرزاده

·         رئیس گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:  ghadirzadeh@gmail.com

 
·         دکتر سید داوود میرترابی

·         دبیر گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:  dmirtorabi@gmail.com

 
·         دکتر حسین حسنیان مقدم

·         عضو گروه  مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:  hasanian2000@yahoo.com

 
·         دکتر  علی یونسی

·         عضو گروه  مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:  yoonessi@gmail.com

 
·         دکتر علی شفیعی

·         عضو گروه  مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:  ali.shafiee@yahoo.com

 
·         دکتر سید سعید هاشمی

·         عضو گروه  مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:  saeedh_1999@yahoo.com

 
·         دکتر اکبر فتاحی

·         عضو گروه  مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:  afattahi2017@gmail.com

 
·         دکتر فردین فلاح

·         عضو گروه  مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل

·         آخرین مدرک تحصیلی

·         ایمیل:   fardin.fallah@gmail.com

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.