۱۲ اسفند ۱۳۹۹

گروه معاینات بالینی قانونی

  1. شناسایی افراد علاقمند به عضویت در گروه علمی- تخصصی مرکز که دارای تجربه و علم کافی در زمینه تخصصی مربوطه باشند و معرفی آنها به رئیس مرکز
  2. بررسی کتابخانه ای مستندات علمی مربوط به زمینه علمی- تخصصی گروه.
  3. تعیین موضوعات دارای اولویتهای پژوهشی و آموزشی در زمینه تخصصی گروه با توجه به بررسی کتابخانه ای صورت گرفته و اولویت بندی آنها.
  4. برنامه ریزی مطالعه مقالات و کتب در زمینه تخصصی گروه و با تاکید بر موارد جدید علمی و ایجاد آمادگی اعضا جهت شرکت در جلسات.
  5. بررسی نیازهای گروه و اعلام به واحدهای زیربط مرکز تحقیقات جهت تهیه آنها.
  6. تهیه پروپوزالهای پژوهشی در خصوص اولویت های تعیین شده با همکاری اعضای گروه و سایر محققین داخل و خارج سازمان با اطلاع رسانی مناسب اولویت ها به شیوه های مختلف مانند درج در سایت اینترنتی.
  7. پیشنهاد برنامه های آموزشی جهت مخاطبین داخل و خارج سازمان در زمینه تخصصی گروه.
  8. همکاری در تدوین سیاستها، آیین نامه ها و شیوه نامه های علمی و پژوهشی مرکز.
  9. تشکیل منظم جلسات گروه مربوطه جهت پیگیری موارد فوق الذکر.
·         دکتر  امیرحسین مهدوی

·         رئیس گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: amahdavi202034@gmail.com

 
·         دکتر  عباس مینوی

·         دبیرگروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  MINAVI_ABBAS@yahoo.com

 
·         دکتر   ابوالفضل خورشیدی

·         عضو گروه  معاینات بالینی قانونی

·         پزشک قانونی

·         ایمیل:  Khorshidi_ch@yahoo.com

 
·         دکتر  آسیه جعفری

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Jafari1344@gmail.com

 
·         دکتر آمنه بیک محمدی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         پزشک عمومی

·         ایمیل:  Aminamohamadi@yahoo.com

 
·         دکتر محمد حسین میرجلیلی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         پزشک عمومی

·         ایمیل:  mdmirjalili@gmail.com

 
·         دکتر  شهرام موسوی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Sh.912348@gmail.com

 
·         دکتر پرویز قلی پور

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         پزشک عمومی

·         ایمیل:  P13481348@gmail.com

 
·         دکتر علی اصغر قربانی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         پزشک عمومی

·         ایمیل:  Dr.aaghorbani@gmail.com

 
·         دکتر حسین سکوت آرانی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         پزشک عمومی

·         ایمیل:  hsokoot@yahoo.com

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.