۱۱ تیر ۱۴۰۱

اساسنامه مرکز

اساسنامه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

مقدمه:

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که در این اساسنامه اختصارا «مرکز» نامیده می‌شود، تشکیلاتی است پژوهشی و آموزشی مستقل که زیر نظر سازمان پزشکی فانونی کشور به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده یک تأسیس می گردد.

 

ماده۱- اهداف:

۱/۱: توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم پزشکی قانونی

۲/۱: انجام پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه علوم پزشکی قانونی در جهت اصلاح نظام خدمات رسانی پزشکی قانونی و خدمات قضائی

۳/۱: جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار نشریات علمی، اطلاعاتی و آماری در زمینه علوم پزشکی قانونی

۴/۱: تربیت نیروی انسانی محقق و ارائه آموزش در سطوح مختلف علمی در زمینه پزشکی قانونی

۵/۱: ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

۶/۱: همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و علمی آموزشی و اجرائی کشور

۷/۱: همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی

۸/۱: حضور، شرکت و عضویت در سازمانها و مجامع علمی، آموزشی و تحقیقاتی خارجی و بین المللی.

ماده ۲- جایگاه حقوقی:

مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از نظر اداری و مالی تابع مقرراتی است که به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.

ماده ۳- منابع مالی:

۱/۳:  اعتبارات و کمکهای دولتی.

۲/۳:  اعتبارات و کمکهای سازمان پزشکی قانونی کشور.

۳/۳: درآمدهای اختصاصی مرکز (فروش طرحها، تولیدات، خدمات، نشریات، شهریه و غیره).

۴/۳: کمکها و هدایای سازمانها و نهاد های دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و مردمی

۵/: کمکهای سازمانها و مجامع بین المللی و کشور های دیگر با تأئید هیأت امناء

ماده۴- ارکان

۱/۴: هیأت امناء

۲/۴: رئیس مرکز

۳/۴: شورای علمی

ماده۵- هیأت امنا:

هیأت امنا متشکل از ۱۵ نفر به ترتیب زیر می باشد:

۱/۵: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور بعنوان رییس هیأت امناء

۲/۵: معاون آموزشی قوه قضائیه

۳/۵ : رییس کمسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس

۴/۵: معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

۵/۵: رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور

۶/۵: رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷/۵: معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی

۸/۵: معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی

۹/۵: معاون اداری مالی سازمان پزشکی فانونی

۱۰/۵: رئیس مرکز

۱۱/۵: پنج نفر از شخصیتهای علمی صاحب نظر در رشته های مرتبط با اهداف مرکز، به پیشنهاد و بتصویب اعضای ثابت هیأت امناء که حداقل دو نفر از آنها از متخصصین شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور باشند، بمدت سه سال انتخاب و با حکم رییس هیأت امناء منصوب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.

تبصره ۱: رییس مرکز سمت دبیر هیات امناء را خواهد داشت.

تبصره۲: هیات امناء هر سال حد اقل دو جلسه خواهد داشت و با حضور حداقل ۹ نفر از اعضاء رسمیت دارد و اتخاذ تصیم در جلسات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.

تبصره ۳: جلسات فوق العاده با درخواست رییس مرکز و تائید رییس هیات امناء تشکیل می گردد.

ماده ۶-  وظایف و اختیارات هیات امناء:

۱/۶:  تعیین خط مشی کلی مرکز با در نظر گرفتن سیاستهای سازمان پزشکی قانونی کشور و اولویتهای پژوهشی و آموزشی کشور.

۲/۶: تصویب آئین نامه های اداری، مالی، معاملاتی و درآمدهای اختصاصی مرکز.

۳/۶: تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز و هرگونه تغییرات در آن.

۴/۶: بررسی و تصویب بودجه کلی و تفصیلی مرکز.

۵/۶: تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مرکز.

۶/۶: موافقت با ایجاد واحدهای علمی، آموزشی تحقیقاتی، خدماتی، و تعیین نحوه اداره آنها.

۷/۶: جلب کمکها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی

۸/۶: تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا.

۹/۶: نظارت و ارزیابی بر فعالیتهای مرکز و شورای علمی و واحدهای مربوطه.

۱۰/۶: اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اعضاء هیأت امنا.

۱۱/۶:  تصویب برنامه اجرایی سه ساله پیشنهادی رئیس مرکز

۱۲/۶: پیشنهاد و ارائه هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه جهت تصویب مراجع قانونی ذیربط.

۱۳/۶: تائید اعضاء شورای علمی پیشنهاد شده از طرف رئیس مرکز.

ماده ۷: رییس مرکز:

 رییس مرکز به پیشنهاد اعضاء ثابت هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس هیأت امناء از میان اعضای هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی و یا مرکز به مدت سه سال منصوب میگردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است و تا زمانی که فرد جدیدی به جای وی منصوب نشده انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده۸- وظایف و اختیارات رئیس مرکز:

۱/۸: اجراء مصوبات هیأت امناء و شورای علمی مرکز.

۲/۸: تهیه آئین نامه های اداری، مالی، آموزشی  پژوهشی و آئین نامه های داخلی و ارائه آنها به هیأت امناء.

۳/۸: تهیه و تدوین برنامه اجرائی سه ساله جهت ارائه به هیأت امنا

۴/۸:  پیشنهاد ایجاد واحد ها و اجرای فعالیت های خارج از برنامه سه ساله به هیأت امناء.

۵/۸: تهیه و پیشنهاد نمودار و طرح تشکیلاتی مرکز و ارائه آن به هیأت امناء.

۶/۸: انتصاب معاونین، مدیران و سرپرستان گروههای پژوهشی مرکز.

۷/۸: اداره کلیه امور مالی و اجرائی مرکز.

۸/۸:  تهیه و تنظیم برنامه و بودجه تفصیلی سالانه مرکز و ارائه آن به هیأت امناء.

۹/۸: تنظیم و  ارائه حسابها و ترازنامه سالانه مرکز به هیأت امناء.

۱۰/۸: تنظیم و ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز به هیأت امناء.

ماده ۹- شورای علمی :

شورای علمی مرکز متشکل از افراد زیر است:

۱/۹: رئیس مرکز بعنوان رییس شورا.

۲/۹: معاونین پژوهشی و آموزشی مرکز

۳/۹: سرپرستان گروههای پژوهشی و آموزشی مرکز.

۴/۹: پنج  نفر از شخصیتهای علمی به پیشنهاد رئیس مرکز که حداقل سه نفر از آنها باید از شخصیتهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور باشد با تائید هیأت امناء برای مدت ۳ سال برابر با آیین نامه داخلی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

۵/۹: مدیران کل آموزشی و پژوهشی سازمان

تبصره ۱: معاون پژوهشی مرکز دبیر شورای علمی خواهد بود.

تبصره۲: جلسات شورای علمی با حضور اکثریت اعضاء  رسمیت می یابد.

تبصره ۳: مصوبات شورای علمی با رای اکثریت حاضرین به تصویب خواهد رسید.

ماده ۱۰-وظایف شورای علمی مرکز:

۱/۱۰: تعیین اولویت های پژوهشی و آموزشی مرکز.

۲/۱۰: بررسی، تصویب و نظارت طرح های پژوهشی

۳/۱۰: بررسی و تعیین سیاست ها، خط مشی ها، تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه های علمی و پژوهشی مرکز

۴/۱۰: ارزیابی و ارزشیابی فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز

۵/۱۰: اظهار نظر در مواردیکه از طرف رییس مرکزارجاع می شود.

 

ماده۱۱:

این اساسنامه مشتمل بر۱۱ ماده و ۶ تبصره با توجه به اصلاحات انجام شده در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسید و هرگونه تغییر در موارد اساسنامه موکول به پیشنهاد هیأت امناء و تصویب شورای گسترش خواهد بود.

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.