۳۰ خرداد ۱۴۰۰

همکاران مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

دکتر محسن صابری اسفیدواجانی

متخصص پزشکی اجتماعی

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور

dr.msaberi@lmrc.ir

تودیع آقای دکتر حسن زاده و معارفه آقای دکتر صابری رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

معاونت های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

دکتر کامران سلطانی

معاون آموزشی

dr.soltani@lmrc.ir

دکتر سید داوود میرترابی


معاون پژوهشی

dr.mirtorabi@lmrc.ir

مهندس افروز نوری


سرپرست معاونت اداری و مالی

e.noori@lmrc.ir

دکتر سعید شاه حسینی

مدیر بانک سلول، بافت و عضو

dr.shahoseini@lmrc.ir

هیأت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

دکتر زهره نظم آرا

استادیار پژوهشی علوم تشریحی

هیأت علمی

zohre.nazmara@lmrc.ac.ir

دکتر حمیده علمی زاده

استادیار پژوهشی شیمی تجزیه

هیأت علمی

hamideh.elmizadeh@lmrc.ac.ir

دیگر همکاران مرکز مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به زودی…

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.