آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک به منظور ساخت کیتهای آزمایشگاهی به ویژه کیتهای تشخیص هویت ژنتیکی و انجام آزمایشات و پژوهشهای متناسب با نیاز سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اقدام به راهاندازی و تجهیز آزمایشگاه سلولی و مولکولی نمود.

در حال حاضر این آزمایشگاه با تجهیزات مناسب برای ساخت کیتهای ژنتیک و انجام آزمایشات سلولی و مولکولی در اختیار محققین میباشد.

دکمه بازگشت به بالا