اساسنامه

اساسنامه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

مقدمه

مركز تحقيقات پزشكي قانوني كه در اين اساسنامه اختصاراً “مركز” ناميده مي‌شود، تشكيلاتي است پژوهشي و زيرنظر سازمان پزشكي قانوني كشور به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده يك تأسيس مي‌گردد.

ماده 1- اهداف

1-1: توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علوم پزشكي قانوني

1-2: انجام پژوهش‌هاي پايه و كاربردي در زمينه علوم پزشكي قانوني در جهت اصلاح نظام خدمات‌رساني پزشكي قانوني و خدمات قضائی

1-3: جمع آوري، تنظيم و طبقه‌بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار نشريات علمي، اطلاعاتي و آماري در زمينه علوم پزشكي قانوني

1-4: تربيت نيروي انساني محقق و ارائه آموزش در سطوح مختلف علمي در زمينه پزشكي قانوني

1-5: ترغیب، تشويق و بكارگيري محققين

1-6: همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و علمي آموزشي و اجرايي كشور

1-7: همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي

1-8: حضور، شركت و عضويت در سازمان‌ها و مجامع علمي، آموزشي و تحقيقاتي خارجي و بين‌المللي

1-9: تولید و تجاری‌سازی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در حوزه پزشکی قانونی

ماده 2- جايگاه حقوقي

مركز داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و از نظر اداري و مالي تابع مقرراتي است كه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

ماده 3- منابع مالي

3-1: اعتبارات و كمك‌هاي دولتي

3-2: اعتبارات و كمك‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور

3-3: درآمدهاي اختصاصي مركز (فروش طرح‌ها، توليدات، خدمات، نشريات، شهريه و غيره)

3-4: كمك‌ها و هداياي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و مردمي

3-5: كمك‌هاي سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و كشورهاي ديگر با تأييد هيأت امناء

ماده 4 اركان

4-1: هيأت امناء

4-2: رئيس مركز

4-3: شوراي علمی

ماده 5- هيأت امناء

هيأت امناء متشكل از 15 نفر به ترتيب زير مي‌باشد:

5-1: رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان رئيس هيأت امناء

5-2: معاون منابع انساني قوه قضائيه

5-3: رئيس كميسيون بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجلس شورای اسلامی

5-4: معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5-5: معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5-6: رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور

5-7: رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران

5-8: معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور

5-9: معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشكي قانوني كشور

5-10: معاون توسعه مديريت پشتيباني سازمان پزشكي قانوني كشور

5-11: رئيس مركز

5-12: چهار نفر از شخصيت‌هاي علمي صاحب نظر در رشته‌هاي مرتبط با اهداف مركز، به پيشنهاد و به تصويب اعضاي ثابت هيأت امناء كه حداقل دو نفر از آنها از متخصصين شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور باشند، به مدت سه سال انتخاب و با حكم رئيس هيأت امناء منصوب مي‌شوند و تجديد انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1: رئيس مركز سمت دبير هيأت امناء را خواهد داشت.

تبصره 2: هيأت امناء هر سال حداقل دو جلسه خواهد داشت و با حضور حداقل 9 نفر از اعضاء رسميت دارد و اتخاذ تصميم در جلسات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود.

تبصره 3: جلسات فوق‌العاده با درخواست رئيس مركز و تأييد رئيس هيأت امناء تشكيل مي‌گردد.

ماده 6- وظایف و اختیارات هیأت امناء

6-1: تعيين خط‌مشي كلي مرکز با در نظر گرفتن سياست‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اولويت‌هاي پژوهشي و آموزشي كشور

6-2: تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي، و درآمدهاي اختصاصي مركز

6-3: تصويب نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي مركز و هرگونه تغييرات در آن

6-4: بررسي و تصويب بودجه كلي و تفصيلي مركز

6-5: تصويب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مركز

6-6: موافقت با ايجاد واحدهاي علمي، آموزشي تحقيقاتي، خدماتي و تعيين نحوه اداره آنها

6-7: جلب كمك‌ها و هدايا از اشخاص حقيقي و حقوقي

6-8: تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت امناء

6-9: نظارت و ارزيابي بر فعاليت‌هاي مركز و شوراي علمي و واحدهاي مربوطه

6-10: اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات اعضاي هيأت علمي

6-11: تصويب برنامه اجرایی سه ساله پيشنهادي رئيس مركز

6-12: پيشنهاد و ارائه هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه جهت تصويب مراجع قضائي ذيربط

6-13: تأييد اعضاي شوراي علمي پيشنهاد شده از طرف رئيس مركز

ماده 7- رئيس مركز

رئيس مركز به پيشنهاد اعضای هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس هيأت امناء از میان اعضای هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور به مدت سه سال منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است و تا زماني كه فرد جديدي به جاي وي منصوب نشده انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 8- وظايف و اختيارات رئيس مركز

8-1: اجراء مصوبات هيأت امناء و شوراي علمي مركز

8-2: تهيه آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، آموزشي، پژوهشي و آيين‌نامه‌هاي داخلي و ارائه آنها به هيأت امناء

8-3: تهيه و تدوين برنامه اجرایی سه ساله جهت ارائه به هيأت امناء

8-4: پيشنهاد ايجاد واحدها و اجراي فعاليت‌هاي خارج از برنامه سه ساله به هيأت امناء

8-5: تهيه و پيشنهاد نمودار و طرح تشكيلاتي مركز و ارائه آن به هيأت امناء

8-6: انتصاب معاونين، مديران و سرپرستان گروه‌هاي پژوهشی مركز

8-7: اداره كليه امور مالي و اجرايي مركز

8-8: تهيه و تنظيم برنامه و بودجه تفصيلي سالانه مركز و ارائه آن به هيأت امناء

8-9: تنظيم و ارائه حساب‌ها و ترازنامه سالانه مركز به هيأت امناء

8-10: تنظيم و ارائه گزارش عملكرد سالانه مركز به هيأت امناء

ماده 9- شوراي علمی

شوراي علمی مركز متشكل از افراد زير است:

9-1: رئيس مركز به عنوان رئيس شورا

9-2: معاونين پژوهشی و آموزشي مركز

9-3: سرپرستان گروه‌هاي پژوهشی و آموزشی مركز

9-4: پنج نفر از شخصيت‌هاي علمي به پيشنهاد رئیس مركز كه حداقل سه نفر از آنها بايد از شخصيت‌هاي علمي سازمان پزشكي قانوني كشور باشد با تأييد هيأت امناء براي مدت 3 سال برابر با آيين‌نامه داخلي كه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

9-5: مديران كل آموزشي و پژوهشي سازمان

تبصره 1: معاون پژوهشي مركز دبير شوراي علمي خواهد بود.

تبصره 2: جلسات شوراي علمي با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد.

تبصره 3: مصوبات شوراي پژوهشی با رأي اكثريت حاضرين به تصويب خواهد رسيد.

ماده 10- وظايف شوراي علمي مركز

10-1: تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و آموزشي مركز

10-2: بررسي، تصويب و نظارت طرح‌هاي پژوهشي

10-3: بررسي و تعيين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها، تدوين آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي علمي و پژوهشي مركز

10-4: ارزيابي و ارزشيابي فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي مركز

10-5: اظهارنظر در مواردي كه از طرف رئيس مركز ارجاع مي‌شود.

ماده 11-تصویب

اين اساسنامه مشتمل بر 11 ماده و 6 تبصره با توجه به اصلاحات انجام شده در دویست هشتادوششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 1401/03/22 به تصویب رسید و هرگونه تغيير در موارد اساسنامه موكول به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود.

دكتر بهرام عین الهی

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دانلود

دکمه بازگشت به بالا