ارزشیابی مرکز تحقیقات

ارزشیابی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

ارزشیابی فعاليت‌هاي پژوهشي مراکز تحقیقات علوم پزشكي كشور از سال 1379 هر ساله توسط معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براساس سنجش میزان تولید علم مراکز تحقیقات در سال گذشته (میلادی) صورت می‌گیرد.

مقایسه عملکرد پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالهای 1400-1394
مقایسه عملکرد پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالهای 1400-1394
نتایج کسب شده توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالهای 1394-1400
نتایج کسب شده توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالهای 1394-1400
مقایسه رتبه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالهای 1400-1394
مقایسه رتبه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالهای 1400-1394

نتایج ارزشیابی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به تفکیک سال‌ها در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف توضیحات دریافت فایل
1 نتایج ارزشیابی سال 1397 دانلود
2 نتایج ارزشیابی سال 1398 دانلود
3 نتایج ارزشیابی سال 1399 دانلود
4 نتایج ارزشیابی سال 1400 دانلود
دکمه بازگشت به بالا