افتخارات

افتخارات

گواهی ثبت اختراع کیت تعیین هویت ژنتیک
گواهی ثبت اختراع کیت تعیین هویت ژنتیک
گواهی ثبت اختراع دستگاه هموژنایز
گواهی ثبت اختراع دستگاه هموژنایزر
مجوز مجموعه دانش بنیان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
مجوز مجموعه دانش بنیان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تأییدیه تشویقی کیت تعیین هویت ژنتیک از سازمان غذا و دارو
تأییدیه تشویقی کیت تعیین هویت ژنتیک از سازمان غذا و دارو
گواهینامه استاندارد دانش بنیان KB-COP برای دستگاه هموژنایزر
گواهینامه استاندارد دانش بنیان KB-COP برای دستگاه هموژنایزر
گواهی حضور در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت
گواهی حضور در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت
گواهینامه استاندارد ISO 13485 کیت تعیین هویت ژنتیک
گواهینامه استاندارد ISO 13485 کیت تعیین هویت ژنتیک
دکمه بازگشت به بالا