پزشکی قانونی بالینی

گروه پزشکی قانونی بالینی

دکتر مهدویرئیس گروه : دکتر سید امیرحسین مهدوی

استادیار پزشکی قانونی

آدرس: تهران- خیابان بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور- معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی

آدرس پست الکترونیک: amahdavi202034@gmail.com

دکمه بازگشت به بالا